Dhadi Jatha Gurmukh Singh M.A
Malk Bhago Te Baabar Badshah.mp3 (39.98 MB)
Dhee Da Dard-Dhadi Jatha Gurmukh Singh M.A.Mp3 (41.71 MB)
Joga Singh-Dhadi Jatha Gurmukh Singh M.A.Mp3 (23.41 MB)
Kaum Da Anmol Rattan-Dhadi Jatha Gurmukh Singh M.A.Mp3 (53.31 MB)