Surinder Kaur
Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur