Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur
Geet Watan De Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur.mp3 (2.89 MB)
Naam Japo Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur.mp3 (3.83 MB)
Sant Sapahee Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur.mp3 (2.87 MB)
Shanshan Jahan Da Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur.mp3 (2.54 MB)
Matta Guggri Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur.mp3 (2.84 MB)
Roop Avtar Da Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur.mp3 (2.84 MB)
Tere Goudie Vich Chum Chum Rakho Ni Kalgi Juzhar DI-Surinder Kaur, Narinder Biba-Surinder Kaur.mp3 (2.8 MB)